TWÓRCZOŚĆ NAUKOWA

Twórczość naukowa Piaseckiego zawiera ponad sto publikacji, w tym kilka w językach obcych . Spośród nich na szczególną’uwagę zasługują następujące pozycje: Zasady wychowania’ fizycznego, Dzieje wychowa­nia fizycznego oraz Zarys teorii wychowania fizycz­nego. Wymienione publikacje były rezultatem rozleg­łych badań,’jakie Piasecki prowadził wraz z liczną gru­pą uczniów. Dla przykładu warto nadmienić, że’ organi­zowane przez niego seminarium na Uniwersytecie Po- “znańskim miało w programie: (1) zagadnienia społecz- . ne kultury fizycznej (m. in. analizowano tu proble­matykę prasy sportowej), (2) zagadnienia estetyczne, (3) zagadnienia sprawności młodzieży, (4) zagadnienia  ruchu wycieczkowo-turystycznego, 5). zagadnienia ge­nezy i historii tańca, gier i zabaw, (6)’zagadnienia wpływu sportu na strukturę fizjologiczną człowieka.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)