TEORIA WYCHOWANIA

Teoria wychowania fizycznego była dla Piaseckiego . cenna jako taka,: posiadała autonomiczny sens i zna­czenie i zasługiwała na doskonalenie nie tylko ze wzglę­du na jej funkcje-praktyczne, Teoria i praktyka posia­dają swoją autonomię, chociaż się przenikają i są sobie wzajemnie pomocne. Pogląd’ ten wyraził Piasecki w zdaniu, że „teoria wychowania fizycznego nie jest służ­ką praktyki, lecz wskazuje jej drogi”. W tym przeko- : naniu Piasecki aż do ostatnich chwil życia uczestniczył  bardzo aktywnie w tworzeniu ideologicznego i organi­zacyjnego modelu instytucji naukowych i pozanauko­wych, w dziedzinie kultury fizycznej. Jak już wspom­nieliśmy, przez długie lata był kierownikiem Studium  Wychowania Fizycznego w Poznaniu,, redagował dział ‘ wychowania fizycznego w „Muzeum”, a później w la­tach 1920-1931 czasopismo reprezentujące wysoki po­ziom naukowy: „Wychowanie Fizyczne”. Był organizatorem lub współorganizatorem i uczestnikiem krajowych i międzynarodowych zjazdów naukowych i orga­nizacyjnych, miał zawsze istotny głos jako członek Ra­dy Naukowej .

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)