PRZEKSZTAŁCENIA WIĘZI SPOŁECZNYCH

Przekształcenia więzi społecznych, jakie obserwował Zaruski* rodziły się bowiem na gruncie głębokich i nie­odwracalnych, obiektywnych przeobrażeń społeczeń­stwa przemysłowego.’Nieakceptowanie tej perspektywy /i negacja wartości osobowości ludzkiej jako’ wytworu stosunków zreifikowanyćh, sprowadziły Zaruskiego na bezdroża metafizycznej koncepcji człowieka i natury. Przewodnia jednak ideą jego teoretycznych koncepcji,pozbawiona metafizycznych elementów —powrót do kontaktu z naturą—, zachowuje istotną wartość rówriież dla współczesności.Wydaje się, że zasadniczą tezę filozofii: Zaruskiego, potrzebę izolacji jednostki od środowiska społecznego , i nawiązania kontaktu z udóchowioną przyrodą,’ można interpretować jako zmistyfikowaną chęć walki z ne­gatywnie ocenianym światem ludzkim,’ swoisty mecha­nizm obronny przed lękiem i bezsilnością wobec kofliktów epoki.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.