CZĘŚĆ PRAC

Z naszego punktu widzenia na szczególne podkreśle­nie zasługują studia Piaseckiego nad genezą .ludowych ćwiczeńcielesnych, zwłaszcza gier i zabaw, które oparte były na zebranych przez niego -100 000 egzemplarzy Wielkiej Ankiety Szkolnej oraz na materiałach porów­nawczych zebranych w 30 językach. Część prac opar­tych na.tych materiałach wydano (opracował je w du­żej mierze sam Piasecki), a część wykorzystano do przy­gotowania prac magisterskich. Światowy stan wiedzy o wychowaniu fizycznym,’ a przede wszystkim system Linga, za którym Piasecki opowiadał się’bez zastrzeżeń, proponując wzbogacenie gó o doświadczenia angielskie w dziedzinie gie’r i za­baw, oponując przeciwko tradycjom niemieckim i fran­cuskim , kazał Piaseckiemu rozumieć wychowanie fi­zyczne jako przede wszystkim dziedzinę nauk przyrod­niczych.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)