Kategoria: Nauka, kultura, sport

PRZEKSZTAŁCENIA WIĘZI SPOŁECZNYCH

Przekształcenia więzi społecznych, jakie obserwował Zaruski* rodziły się bowiem na gruncie głębokich i nie­odwracalnych, obiektywnych przeobrażeń społeczeń­stwa przemysłowego.’Nieakceptowanie tej perspektywy /i negacja wartości osobowości ludzkiej jako’ wytworu stosunków zreifikowanyćh, sprowadziły Zaruskiego na bezdroża metafizycznej koncepcji człowieka i natury. Przewodnia jednak

POCZUCIE ANONIMOWOŚCI

Bowiem poczucie anonimowości i chaosu’ -społeczeństwa masowego czyniło je Zaruskiemu obcym . i’ niezrozumiałym. W tak zorganizowanym społeczeń­stwie — zdaniem Zaruskiego — zaprojektowanie realnego programu przemian było utrudnione, a aktywność jednostek nie miała perspektyw pełnej realizacji. Stąd ‚ szukanie’ wyzwolenia

ZGODNIE Z HIPOTEZĄ

Wracając zaś do specyfiki puścizny Zaruskiego warto zauważyć, że zgodnie z naszą hipotezą —r w twórczości literackiej i publicystycznej Zaruskiego znajdujemy sądy o charakterze filozoficznym, które — zrekonstruo­wane .— tworzą względnie spójną i konsekwentną ca­łość. Stąd należy wnosić, że właściwość

SZCZEGÓLNY UKŁAD

Sądząc na przykładzie Zaruskiego, filozofia ta jest szczególnym układem, niepogłębionych zresztą, sądów opisujących i oceniających wzajemne relacje „człowiek — natura”, sądów zapożyczonych z panują-^ cych nurtów filozoficznych’ epoki, przy czym postawę ideologów taternictwa wobec . doktryny filozoficznej modernizmu  wydaje się

ASPEKTY ŻYCIA LUDNOŚCI

Niedorozwój ekonomiczny i społeczny Polski, szcze­gólnie w okresie zaborów, oraz warunki życia ludności miast w pierwszym okresie kapitalizmu zrodziły różno­rodne formy działalności reformatorskiej,- które prze­jawiły się m. in. w aktywnym na ziemiach polskich ru­chu higienicznym i wychowania fizycznego. Przedsta­wiciele tych

PRZEKONANIE O ZNACZENIU ZDROWIA

Przekonanie o istotnym znaczeniu zdrowia ludzkiego jako wartości społecznej przejął zatem Zaruski od współczesnych mu prądów reformatorskich, podkreślał jednak, przede^ wszystkim niebezpieczeństwa „cherlac- twa” duchowego w społeczeństwie polskim a szczegól­nie wśród młodzieży. Stąd też namiętne i nieprzejed­nane w jego działalności

ŹRÓDŁA ODNOWY

Zaruski, natomiast,; interesując się przede wszystkim „sprawami ducha” jako—jego zda­niem — najistotniejszymi, poszukiwał źródeł odnowy ‚ osobowości ludzkiej także w czynniku pozaspołecznym, choć zewnętrznym, mianowicie. w przyrodzie. Miała ona pełnić.’funkcje dwojakie: po pierwsze dzięki niej człowiek miał wyzwolić się z

POSTAWA ANTYSPORTOWA

Konsekwencją tego dążenia była postawa antysportowa. Zaruskiemu wydawało się, że wraz z in­wazją sportu na stoki gór nastąpi w taternictwie pełna ^ akceptacja właściwych cywilizacji technicznej wzoró zachowań, a Tatry . staną się przedmiotem transakcji handlowych. Toteż próbował je . ocalić

WARIANT ROZWOJU

Ten sam wariant rozwoju projektował on także w dziedzinie marynistyki a szczególnie że-;. glarstwa morskiego. Ogólnie mówiąc chodziło zatem Zaruskiemu o zacho­wanie warunków umożliwiających człowiekowi bezp07 średni i intymny kontakt z naturą, przy jednoczesnym i. ilościowym zwiększeniu szans uczestnictwa w

FILOZOFIA SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA

Dla rekonstrukcji owych poglądów i opinii istotne zna­czenie , mają wypowiedzi tych, którzy zasługują na miano prekursorów współczesnych koncepcji wychowa­nia fizycznego, gdyż one stanowiły teoretyczną podsta- -wę działalności praktycznej w dziedzinie szeroko pojętej ‚higieny  społecznej, wychowania fizycznego ‚ i sportu.Myśl

NAJWYBITNIEJSZY TEORETYK

Z grona tych ostatnich wyrósł bodaj najwybitniejszy w Polsce teoretyk i działacz wychowania fizycznego, -Eugeniusz Piasecki, człowiek o. wyjątkowej energii twórczej, stosunkowo dużym wyczuciu potrzeb chwili, niestrudzony inicjator i propagator idei wychowania fizycznego, umysłowość żywa i wszechstronna, myśli­ciel’i praktyk, który

TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Faktycznie bowiem jego zainteresowa­nia i poszukiwania były o wiele szersze u prowadził np. we Lwowie pełny kurs wykładów z zakresu teorii wy­chowania fizycznego, dla studentów wydziałów Lekar­skiego i Filozoficznego, a później w czasie wojny w Ki­jowie w Polskim; Kolegium Uniwersyteckim,

TWÓRCZOŚĆ NAUKOWA

Twórczość naukowa Piaseckiego zawiera ponad sto publikacji, w tym kilka w językach obcych . Spośród nich na szczególną’uwagę zasługują następujące pozycje: Zasady wychowania’ fizycznego, Dzieje wychowa­nia fizycznego oraz Zarys teorii wychowania fizycz­nego. Wymienione publikacje były rezultatem rozleg­łych badań,’jakie Piasecki prowadził wraz z

CZĘŚĆ PRAC

Z naszego punktu widzenia na szczególne podkreśle­nie zasługują studia Piaseckiego nad genezą .ludowych ćwiczeńcielesnych, zwłaszcza gier i zabaw, które oparte były na zebranych przez niego -100 000 egzemplarzy Wielkiej Ankiety Szkolnej oraz na materiałach porów­nawczych zebranych w 30 językach. Część