ASPEKTY ŻYCIA LUDNOŚCI

Niedorozwój ekonomiczny i społeczny Polski, szcze­gólnie w okresie zaborów, oraz warunki życia ludności miast w pierwszym okresie kapitalizmu zrodziły różno­rodne formy działalności reformatorskiej,- które prze­jawiły się m. in. w aktywnym na ziemiach polskich ru­chu higienicznym i wychowania fizycznego. Przedsta­wiciele tych kierunków nie ograniczali się jedynie do zagadnień zdrowotności w wąskim tego słowa znacze­niu. Zdrowie pojmowali oni w, sensie zarówno fizycz­nym, jak też społecznym i psychicznym, chociaż głów­nym przedmiotem troski były dla nich materialno-higie- niczne aspekty życia ludności w społeczeństwie .prze­mysłowym.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)